Acció contra els experiments amb animals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)/
Acció contra els experiments amb animals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)/

Acció contra els experiments amb animals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)/

[CAT] – Castellano abajo

End Fossil Barcelona i Futuro Vegetal han dut a terme una acció denunciant les activitats de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, concretament al Centre de Recerca per la Salut Animal (CReSA) situat a la UAB. Aquesta acció està emmarcada en el context de l’ocupació de la UAB per part del moviment estudiantil End Fossil el qual demana més finançament públic per a la universitat i un compromís real amb l’emergència climàtica.

“La UAB declara un compromís amb la sostenibilitat i amb el benestar animal com a part de la seva imatge pública. Tot i això, està contribuint a la continuïtat de les macrogranges i un sistema agroalimentari que és un dels principals responsables de la crisi climàtica. Per això, exigim que la universitat finalitzi aquesta línia d’investigació i se centri a fer possible la transició a un model alimentari basat en plantes!” declara Marta, portaveu d’End Fossil.

L’IRTA duu a terme investigació animal “pel desenvolupament de nous aliments, la millora de la producció ramadera i la salut animal”. Part d’aquesta pràctica consisteix a experimentar amb animals engabiats com vaques o gossos.

“A l’institut IRTA, els animals són tractats com a simples objectes d’investigació i s’utilitzen per al benefici de les indústries. Aquesta pràctica d’explotació forma part del sistema capitalista que dona prioritat al benefici econòmic sobre la vida i el benestar de tots els éssers vius.”, afegeix Francesc de Futuro Vegetal.

La ramaderia intensiva és una indústria molt present a Catalunya que contribueix enormement a les emissions de gasos d’efecte hivernacle i causa greus problemes ambientals, com la contaminació de sòls i aqüífers. L’experimentació per la salut animal que duu a terme el CReSA possibilita que la ramaderia intensiva continuï essent viable tot i els greus problemes que pateixen els animals amuntegats i el risc que representen per a la transmissió de malalties infeccioses a humans.

CASTELLANO

End Fossil Barcelona y Futuro Vegetal han llevado a cabo una acción denunciando las actividades del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) de la Generalitat de Cataluña, concretamente en el Centro de Investigación por la Salud Animal (CReSA) situado a la UAB. Esta acción está enmarcada en el contexto de la ocupación de la UAB por parte del movimiento estudiantil End Fossil el cual pide más financiación pública para la universidad y un compromiso real con la emergencia climática.

“La UAB declara un compromiso con la sostenibilidad y con el bienestar animal como parte de su imagen pública. Aun así, está contribuyendo a la continuidad de las macrogranjas y de un sistema agroalimentario que es uno de los principales responsables de la crisis climática. Por eso, exigimos que la universidad finalice esta línea de investigación y se centre en hacer posible la transición a un modelo alimentario basado en plantas”, declara Marta, portavoz de End Fossil.

El IRTA lleva a cabo investigación animal “por el desarrollo de nuevos alimentos, la mejora de la producción ganadera y la salud animal”. Parte de esta práctica consiste a experimentar con animales enjaulados como vacas o perros.”En el instituto IRTA, los animales son tratados como simples objetos de investigación y se utilizan para el beneficio de las industrias. Esta práctica de explotación forma parte del sistema capitalista que da prioridad al beneficio económico sobre la vida y el bienestar de todos los seres vivos.”, añade Francesc de Futuro Vegetal.

La ganadería intensiva es una industria muy presente en Cataluña que contribuye enormemente a las emisiones de gases de efecto invernadero y causa graves problemas ambientales, como la contaminación de suelos y acuíferos. La experimentación por la salud animal que lleva a cabo el CReSA posibilita que la ganadería intensiva continúe siendo viable pese a los graves problemas que sufren los animales hacinados y el riesgo que representan para la transmisión de enfermedades infecciosas a humanos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *